Art. 71. - [Import towarów do badań, analiz, prób] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  71.  [Import towarów do badań, analiz, prób]
1. 
Zwalnia się od podatku import towarów przeznaczonych do badań, analiz lub prób mających na celu określenie ich składu, jakości lub innych parametrów technicznych, przeprowadzanych w celu uzyskania informacji lub w ramach testów o charakterze przemysłowym lub handlowym, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1)
towary poddawane badaniom, analizom lub próbom zostaną w całości zużyte lub zniszczone w trakcie ich wykonywania;
2)
badania, analizy lub próby nie stanowią promocji handlowej;
3)
ilości towarów ściśle odpowiadają celowi, do którego realizacji są przywożone.
2. 
Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do importu towarów, które nie uległy zniszczeniu lub zużyciu w trakcie badań, analiz lub prób, pod warunkiem że produkty powstałe po ich przeprowadzeniu za zgodą organu celnego zostaną:
1)
całkowicie zniszczone lub pozbawione wartości handlowej lub
2)
staną się przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, bez obciążania go kosztami, lub
3)
zostaną wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.
3. 
Jeżeli towary powstałe po przeprowadzeniu badań, analiz lub prób są dopuszczane do obrotu, podlegają one opodatkowaniu podatkiem według stawek obowiązujących w dniu zakończenia tych badań, analiz lub prób, z uwzględnieniem wartości celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny. Jeżeli osoba zainteresowana, za zgodą organu celnego i na warunkach określonych przez organ celny, przetworzy pozostałe produkty na odpady lub złom, wysokość podatku określa się, uwzględniając stawki i wartości właściwe dla tych produktów w dniu ich powstania.