Art. 58. - [Import odczynników i substancji leczniczych] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 12 października 2023 r.
Art.  58.  [Import odczynników i substancji leczniczych]
1. 
Zwalnia się od podatku import:
1)
substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego;
2)
odczynników do badania grupy krwi;
3)
odczynników do badania rodzajów tkanek;
4)
opakowań specjalnie przystosowanych do przewozu towarów określonych w pkt 1-3 oraz rozpuszczalników i dodatków potrzebnych do ich użycia, jeżeli są przywożone jednocześnie z tymi towarami.
2. 
Na potrzeby stosowania ust. 1, przez:
1)
substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego rozumie się ludzką krew i jej pochodne: cała krew ludzka, wysuszone ludzkie osocze, ludzka albumina i roztwory stałe białka ludzkiego osocza, ludzka immunoglobulina i ludzki fibrynogen;
2)
odczynniki do badania grupy krwi rozumie się wszystkie odczynniki ludzkie, zwierzęce, roślinne i innego pochodzenia, stosowane do badania krwi i do badania niezgodności krwi;
3)
odczynniki do badania rodzajów tkanek rozumie się wszystkie odczynniki ludzkie, zwierzęce, roślinne i innego pochodzenia, stosowane do oznaczania typów ludzkich tkanek.
3. 
Zwolnienie od podatku towarów, o których mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
towary są przeznaczone dla instytucji lub laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową niemającą charakteru handlowego;
2)
towarowi towarzyszy certyfikat wydany przez odpowiednie władze państwa wysyłki;
3)
towar jest przewożony w pojemniku opatrzonym etykietą identyfikacyjną.