Art. 50. - [Import wyposażenia pokoju studenta lub ucznia] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.361 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  50.  [Import wyposażenia pokoju studenta lub ucznia]
1. 
Zwalnia się od podatku import wyposażenia, materiałów szkolnych i innych artykułów stanowiących zwykłe wyposażenie pokoju studenta lub ucznia, należących do osoby przybywającej na terytorium kraju w celu nauki, jeżeli są one wykorzystywane na potrzeby osobiste studenta lub ucznia.
2. 
Na potrzeby stosowania ust. 1 przez:
1)
ucznia lub studenta rozumie się osobę zapisaną do placówki edukacyjnej w celu uczęszczania na kursy w pełnym wymiarze przez nią oferowane;
2)
wyposażenie rozumie się bieliznę i pościel, jak również ubrania stare lub nowe;
3)
materiały szkolne rozumie się przedmioty i instrumenty (łącznie z kalkulatorami i maszynami do pisania) zwykle używane przez uczniów lub studentów do nauki.