Art. 49. - [Import rzeczy ze spadku] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  49.  [Import rzeczy ze spadku]
1. 
Zwalnia się od podatku import rzeczy pochodzących ze spadku otrzymanych przez:
1)
osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub
2)
prowadzącą działalność niedochodową osobę prawną posiadającą siedzibę na terytorium kraju.
2. 
Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:
1)
napojów alkoholowych;
2)
tytoniu i wyrobów tytoniowych;
3)
środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej;
4)
artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej, używanych do wykonywania zawodu lub zajęcia przez osobę zmarłą;
5)
zapasów surowców, półproduktów lub wyrobów gotowych;
6)
żywego inwentarza i zapasów produktów rolnych, których ilość jest większa niż przeznaczona na niezbędne potrzeby domowe rodziny.
3. 
Rzeczy, o których mowa w ust. 1, podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 2 lat, licząc od dnia ostatecznego nabycia spadku przez osobę uprawnioną. Okres ten może być wydłużony przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w wyjątkowych przypadkach.