Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.106 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2020 r.
Art.  42i.  40 [Publikacja wiążących informacji stawkowych oraz decyzji o ich zmianach]

 WIS, wraz z wnioskami o ich wydanie, decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zmianie albo uchyleniu WIS oraz decyzje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS, po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane we wniosku o wydanie WIS oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, są zamieszczane, bez zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

40 Art. 42i zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1065) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.