Art. 42ha. - [Okres ważności wiążącej informacji stawkowej] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  42ha.  [Okres ważności wiążącej informacji stawkowej]
1. 
WIS jest wydawana na okres 5 lat i jest ważna od dnia następującego po dniu jej doręczenia.
2. 
WIS traci ważność przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, z dniem:
1)
następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS, albo
2)
wygaśnięcia na podstawie art. 42h ust. 1

- w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.