[Termin wydania wiążącej informacji stawkowej] - Art. 42g. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 42g. - [Termin wydania wiążącej informacji stawkowej] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  42g.  [Termin wydania wiążącej informacji stawkowej]
1. 
WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej.
2. 
W sprawach dotyczących WIS stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej, z wyłączeniem rozdziałów 17, 18, 19 i 20.