[Opłata za wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej] - Art. 42d. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 42d. - [Opłata za wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  42d.  [Opłata za wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej]
1. 
Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 5 pkt 2, opłata za wniosek o wydanie WIS jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej w ust. 1 i liczby towarów oraz usług składających się, w ocenie wnioskodawcy, razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.
3. 
Opłata za wniosek o wydanie WIS stanowi dochód budżetu państwa.
4. 
Opłata za wniosek o wydanie WIS podlega zwrotowi:
1)
w całości - w przypadku wycofania wniosku;
2)
w części przekraczającej należną wysokość - w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej.
5. 
Zwrotu opłaty za wniosek o wydanie WIS dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1)
wycofania wniosku;
2)
zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS - w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.