Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.106 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2020 r.
Art.  42d.  [Opłata za wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej]
1.  Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł.
2.  W przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 5 pkt 2, opłata za wniosek o wydanie WIS jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej w ust. 1 i liczby towarów oraz usług składających się, w ocenie wnioskodawcy, razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.
3.  Opłata za wniosek o wydanie WIS stanowi dochód budżetu państwa.
4.  Opłata za wniosek o wydanie WIS podlega zwrotowi:
1) w całości - w przypadku wycofania wniosku;
2) w części przekraczającej należną wysokość - w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej.
5.  Zwrotu opłaty za wniosek o wydanie WIS dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) wycofania wniosku;
2) zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS - w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.