Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.106 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2020 r.
Art.  42c.  39 [Związanie organów podatkowych treścią wiążącej informacji stawkowej]
1.  WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, o których mowa w art. 42b ust. 1, dla których została wydana, w odniesieniu do:
1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;
2) usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;
3) towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.
2.  W przypadku zmiany albo uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, przepisy art. 14k-14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
3.  W przypadku:
1) czynności, o której mowa w art. 42a, dokonanej po dniu, w którym WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS, do podmiotu innego niż podmiot, o którym mowa w ust. 1,
2) zastosowania na potrzeby podatku klasyfikacji towaru według Nomenklatury scalonej (CN), określonej dla tego towaru w wiążącej informacji akcyzowej

- przepisy art. 14k-14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

39 Art. 42c dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1751) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.