Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.106 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2020 r.
Art.  33a.  [Objęcie towarów procedurą uproszczoną]
1.  21  Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem:
1) 22  przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
a) zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,
b) potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;
2) (uchylony),
3) 23  dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.
2a.  Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści.
2b.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2c.  24  Naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju - Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.
2d.  25  Warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie stosuje się, jeżeli podatnik posiada status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego lub posiada pozwolenie na stosowanie uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego.
3.  Warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celno-skarbowego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty.
4.  26  (uchylony).
5.  27  W przypadku gdy zgłoszenie celne dotyczące towarów, o których mowa w ust. 1, jest dokonywane przez przedstawiciela pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne. Przepisy ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.
6.  28  (uchylony).
7.  29  Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów na zasadach określonych w ust. 1 i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części na tych zasadach, traci prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, której nie rozliczył w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.
8.  30  W przypadku gdy zgłoszenie celne dotyczące towarów, o których mowa w ust. 1, jest dokonywane przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, z tym że obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na działającym na jego rzecz przedstawicielu.
8a.  31  Obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami, o którym mowa w ust. 8, nie ciąży na przedstawicielu, który działa na rzecz podatnika:
1) o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadającego status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego lub
2) który posiada pozwolenie na stosowanie uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego.
9.  32  (uchylony).
10.  33  (uchylony).
11.  34  (uchylony).
12.  35  (uchylony).
21 Art. 33a ust. 1 zmieniony przez art. 33 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
22 Art. 33a ust. 2 pkt 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 33 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
23 Art. 33a ust. 2 pkt 3 dodany przez art. 33 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
24 Art. 33a ust. 2c dodany przez art. 33 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
25 Art. 33a ust. 2d dodany przez art. 33 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
26 Art. 33a ust. 4 uchylony przez art. 33 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
27 Art. 33a ust. 5 zmieniony przez art. 33 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
28 Art. 33a ust. 6 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1520) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2020 r., z tym, że przepisów art. 33a nie stosuje się do importu towarów dokonanego przed dniem 1 października 2020 r.
29 Art. 33a ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1520) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2020 r.
30 Art. 33a ust. 8 zmieniony przez art. 33 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
31 Art. 33a ust. 8a dodany przez art. 33 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
32 Art. 33a ust. 9 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1520) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2020 r.
33 Art. 33a ust. 10 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1520) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2020 r.
34 Art. 33a ust. 11 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1520) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2020 r.
35 Art. 33a ust. 12:

- uchylony przez art. 33 pkt 2 lit. h ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1520) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.