[Właściwość miejscowa organu podatkowego] - Art. 3. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Właściwość miejscowa organu podatkowego] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  3.  [Właściwość miejscowa organu podatkowego]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
W przypadku:
1)
(uchylony);
2)
podatników:
a)
nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
b)
o których mowa w art. 109b,
c)
korzystających z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9,
d)
działających w charakterze pośredników na rzecz podatników korzystających z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9

- właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwany dalej "naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego;

3)
podatników:
a)
o których mowa w art. 130a pkt 2 i art. 138b ust. 1, oraz podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 131 pkt 2, zidentyfikowanych na potrzeby procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9, dla których państwem członkowskim konsumpcji, o którym mowa w art. 130a pkt 2a, art. 131 pkt 3a i art. 138a pkt 4, jest Rzeczpospolita Polska,
b)
działających w charakterze pośredników na rzecz podatników korzystających z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, dla których państwem członkowskim konsumpcji, o którym mowa w art. 130a pkt 2a, art. 131 pkt 3a i art. 138a pkt 4, jest Rzeczpospolita Polska
właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego.
3a. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1a i art. 17 ust. 1i, właściwym organem podatkowym jest organ podatkowy, który był właściwy dla zmarłego podatnika w dniu jego śmierci.