Art. 28q. - [Wzór zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz świadczeniu usług elektronicznych] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  28q.  [Wzór zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz świadczeniu usług elektronicznych]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 28p ust. 1.