[Wzór zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz świadczeniu... - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 28q. - [Wzór zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz świadczeniu usług elektronicznych] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  28q.  [Wzór zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz świadczeniu usług elektronicznych]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 28p ust. 1.