Art. 28p. - [Zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz świadczeniu usług elektronicznych] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  28p.  [Zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz świadczeniu usług elektronicznych]
1. 
Dostawca, o którym mowa w art. 22a ust. 3 i 6, oraz podatnik, o którym mowa w art. 28k ust. 4 i 6, składają, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania albo o rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania.
2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
informacje o miejscu i celu składania zawiadomienia;
2)
dane dostawcy lub podatnika:
a)
nazwę lub imię i nazwisko,
b)
adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,
c)
numer identyfikacji podatkowej;
3)
informacje o wyborze miejsca opodatkowania lub o rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania, niezbędne do określenia momentu tego wyboru i rezygnacji z niego;
4)
dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej, dostawcy lub podatnika, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika - dane kontaktowe pełnomocnika.
3. 
Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów określonych w ust. 2, naczelnik urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wzywa do jego uzupełnienia.