[Obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy online] - Art. 145b. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 145b. - [Obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy online] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2022 r. do: 25 maja 2022 r.
Art.  145b.  [Obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy online]
1. 
Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:
1)
do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:
a)
świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b)
sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
2)
do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:
a)
świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b)
sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
3)
do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:
a)
fryzjerskich,
b)
kosmetycznych i kosmetologicznych,
c)
budowlanych,
d)
w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e)
prawniczych,
f)
związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu;
4)
do dnia 31 grudnia 2021 r. - do sprzedaży towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym, o którym mowa w przepisach działu XII rozdziału 6.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1.
3. 
Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:
1)
1 stycznia 2020 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
1 lipca 2020 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
1 stycznia 2021 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
4)
1 stycznia 2022 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
4. 
Terminy określone w ust. 1 i 3 mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas.
5. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy określone w ust. 1 i 3, określając rodzaje czynności, dla których termin został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości prowadzenia kontroli celno-skarbowej.