[Ewidencja transakcji objętych procedurą importu] - Art. 138h. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 138h. - [Ewidencja transakcji objętych procedurą importu] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  138h.  [Ewidencja transakcji objętych procedurą importu]
1. 
Podatnik, a w przypadku podatnika reprezentowanego przez pośrednika - pośrednik, jest obowiązany prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą importu, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c ust. 2 rozporządzenia 282/2011. Pośrednik prowadzi odrębną ewidencję dla każdego z podatników, których reprezentuje.
2. 
Ewidencja jest udostępniana przez podatnika, a w przypadku podatnika reprezentowanego przez pośrednika - przez pośrednika, drogą elektroniczną na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających udostępnienie ewidencji drogą elektroniczną ewidencję udostępnia się w sposób i w terminie wskazanych przez właściwy organ podatkowy.
3. 
Ewidencję przechowuje się przez okres 10 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży na odległość towarów importowanych.