[Definicje] - Art. 138a. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 138a. - [Definicje] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  138a.  [Definicje]

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1)
VAT - rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej;
2)
sprzedaży na odległość towarów importowanych - rozumie się przez to sprzedaż na odległość towarów importowanych, z wyjątkiem towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro;
3)
podatniku niemającym siedziby na terytorium Unii Europejskiej - rozumie się przez to podatnika, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej;
4)
państwie członkowskim konsumpcji - rozumie się przez to państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy;
5)
państwie członkowskim identyfikacji - rozumie się przez to państwo członkowskie:
a)
które podatnik niemający siedziby na terytorium Unii Europejskiej wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury importu,
b)
w którym podatnik posiada:
siedzibę działalności gospodarczej albo
stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury importu, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej,
c)
w którym pośrednik posiada:
siedzibę działalności gospodarczej albo
stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury importu, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej;
6)
procedurze importu - rozumie się przez to rozliczenie VAT należnego z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych państwu członkowskiemu konsumpcji, za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.