Art. 13g. - [Formularz zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 12 października 2023 r.
Art.  13g.  [Formularz zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni na elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 13f ust. 1 i 5.