[Warunki uznania przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie... - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 13b. - [Warunki uznania przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  13b.  [Warunki uznania przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów]

Jeżeli warunki określone w art. 13a ust. 2 są spełnione, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1, uznaje się za dokonane przez podatnika, o którym mowa w art. 13a ust. 2 pkt 3, na terytorium kraju w momencie przeniesienia na niego prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile przeniesienie to nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock.