Art. 129. - [Zwrot podatku podróżnemu - stawka 0%] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 12 października 2023 r.
Art.  129.  [Zwrot podatku podróżnemu - stawka 0%]
1. 
Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:
1)
spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1, oraz
2)
przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów, o którym mowa w art. 128 ust. 2, lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE zawierający potwierdzenie, o którym mowa w art. 128 ust. 5, oraz
3)
posiada dokumenty:
a)
określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku - w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie rozliczenia bezgotówkowego,
b)
na których podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku, ze wskazaniem daty otrzymania zwrotu - w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie wypłaty gotówkowej.
2. 
Otrzymanie przez podatnika dokumentu:
1)
potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej,
2)
o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b

- w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.