Art. 108e. - [Obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.685 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  108e.  [Obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego]

Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.