[Faktura korygująca] - Art. 106j. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 106j. - [Faktura korygująca] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  106j.  [Faktura korygująca]
1. 
W przypadku gdy po wystawieniu faktury:
1)
podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,
2)
(uchylony),
3)
dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4)
dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
5)
stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury,

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

2. 
Faktura korygująca powinna zawierać:
1)
(uchylony);
2)
numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
2a)
numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca - w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej;
3)
dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a)
określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5,
b)
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4)
(uchylony);
5)
jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
6)
w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.
2a. 
Faktura korygująca może zawierać:
1)
wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo "KOREKTA";
2)
przyczynę korekty.
3. 
W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, która:
1)
zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana obniżka;
2)
może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą - w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług.
4. 
Fakturę korygującą fakturę ustrukturyzowaną wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej.