Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 6 - Podatek od spadków i darowizn. - Dz.U.2021.1043 t.j. - OpenLEX

Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe - Podatek od spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1043 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r. do: 1 października 2022 r.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 228).

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma również zastosowanie do spraw wszczętych przed jej wejściem w życie, niezakończonych decyzją ostateczną.