Płatnicy - Rozdział 5 - Podatek od spadków i darowizn. - Dz.U.2021.1043 t.j. - OpenLEX

Rozdział 5 - Płatnicy - Podatek od spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1043 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r. do: 1 października 2022 r.

Rozdział  5

Płatnicy

1. 
Notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:
1)
darowizny;
2)
umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;
3)
umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;
4)
umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.
2. 
Płatnicy są obowiązani:
1)
prowadzić rejestr podatku;
2)
pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, z zastrzeżeniem ust. 3;
3)
wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika wykonuje swoje zadania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;
4)
przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności, o których mowa w ust. 1.
3. 
W przypadku określonym w art. 12 notariusz nie oblicza i nie pobiera podatku.
4. 
(uchylony).
5. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku,
2)
zakres danych zawartych w deklaracji,
3)
zakres informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, oraz sposób jej przekazywania

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego poboru podatku przez płatników oraz kompletności i wiarygodności informacji przekazywanych przez nich naczelnikowi urzędu skarbowego.

1. 
Dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy wypłacie przez spadkobierców należności w gotówce przypadającej z tytułu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego.
5. 
Osoby, które dopuściły do wypłaty z naruszeniem przepisów ust. 1-4, odpowiadają za zobowiązania podatkowe solidarnie z podatnikiem do wysokości wypłaconych kwot.
6. 
Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1, notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.