Art. 15. - [Stawki podatku] - Podatek od spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.596 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2024 r.
Art.  15.  [Stawki podatku]
1. 
Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal: 2
Kwoty nadwyżki w złPodatek wynosi
ponaddo
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
11 8333%
11 83323 665355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł
23 665946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
11 8337%
11 83323 665828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł
23 6651893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
11 83312%
11 83323 6651420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł
23 6653313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł
2. 
Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania; art. 9 ust. 1 nie ma w tym wypadku zastosowania.
3. 
Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. 
Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.
2 Kwoty podane zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1226).