[Grupy podatkowe] - Art. 14. - Podatek od spadków i darowizn. - Dz.U.2021.1043 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Grupy podatkowe] - Podatek od spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1043 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  14.  [Grupy podatkowe]
1. 
Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.
2. 
Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.
3. 
Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
1)
do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
2)
do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
3)
do grupy III - innych nabywców.
4. 
Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.
4a. 
Za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159), a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.
5. 
(uchylony).