[Wartość świadczeń powtarzających się] - Art. 13. - Podatek od spadków i darowizn. - Dz.U.2021.1043 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Wartość świadczeń powtarzających się] - Podatek od spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1043 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  13.  [Wartość świadczeń powtarzających się]
1. 
Wartość świadczeń powtarzających się przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysokości rocznego świadczenia pomnożonego:
1)
w razie ustanowienia świadczeń na czas określony co do liczby lat lub ich części - przez liczbę lat lub ich części;
2)
w pozostałych przypadkach, w tym w razie ustanowienia świadczeń na czas nieokreślony - przez 10 lat.
2. 
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do obliczenia wartości prawa użytkowania i służebności.
3. 
Roczną wartość użytkowania i służebności ustala się w wysokości 4% wartości rzeczy oddanej w użytkowanie lub obciążonej służebnością.