Art. 5. - [Obowiązek zapłaty podatku] - Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.295 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2024 r.
Art.  5.  [Obowiązek zapłaty podatku]
1. 
Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.
2. 
Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.
3. 
W przypadku gdy nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość następuje przez kilku kupujących, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku według stawki określonej w art. 7a ust. 1, są wyłącznie kupujący spełniający warunki, o których mowa w tym przepisie.