[Wysokość ryczałtu od dochodów spółek] - Art. 28o. - Podatek dochodowy od osób prawnych. - Dz.U.2021.1800 t.j. - OpenLEX

Art. 28o. - [Wysokość ryczałtu od dochodów spółek] - Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1800 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  28o.  [Wysokość ryczałtu od dochodów spółek]
1. 
Ryczałt wynosi:
1) 366
 10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego pro wadzenie działalności;
2) 367
 20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.
2.  368
 (uchylony).
366 Art. 28o ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 2 pkt 69 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
367 Art. 28o ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 2 pkt 69 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
368 Art. 28o ust. 2 uchylony przez art. 2 pkt 69 lit. b ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.