[Publikowanie indywidualnych danych podatników] - Art. 27b. - Podatek dochodowy od osób prawnych. - Dz.U.2021.1800 t.j. - OpenLEX

Art. 27b. - [Publikowanie indywidualnych danych podatników] - Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1800 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  27b.  [Publikowanie indywidualnych danych podatników]
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra corocznie, w terminie do dnia 30 września, indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym za rok podatkowy, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości.
2. 
Podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:
1)
podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
2)
podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości;
3)
spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.
3. 
Indywidualne dane podatnika, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej podatnika;
2)
wskazanie roku podatkowego;
3)
informacje o wysokości:
a)
osiągniętego przychodu,
b)
poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
c)
osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,
d)
podstawy opodatkowania,
e)
kwoty należnego podatku.
4. 
Na zasadach określonych w ust. 1 do publicznej wiadomości mogą zostać podane indywidualne dane podatników, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczące procentowego udziału kwoty podatku dochodowego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok, o którym mowa w ust. 1. Podanie do publicznej wiadomości danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje wszystkich podatników, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
5. 
Podatnik, którego indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości, może złożyć do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosek o usunięcie lub sprostowanie tych danych.
6. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
firmę (nazwę), adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika;
2)
uzasadnienie.
7. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych odmawia, w drodze decyzji, usunięcia lub sprostowania indywidualnych danych podatnika podanych do publicznej wiadomości, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem faktycznym.
8. 
Indywidualne dane podatnika podane do publicznej wiadomości podlegają kwartalnej aktualizacji według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego.
9. 
Indywidualne dane podatnika podane do publicznej wiadomości są publikowane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane.
10. 
Podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatnika, o których mowa w ust. 1 i 4, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.