Art. 11r. - [Aktualizacja analizy porównawczej i analizy zgodności] - Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2587 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  11r. [Aktualizacja analizy porównawczej i analizy zgodności]

Analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.