Art. 11o. - [Inni podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych] - Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2587 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  11o. [Inni podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych]
1.
Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji, innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza:
1)
2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej,
2)
500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa

- przy czym przepisy art. 11k ust. 1 i 3-5, art. 11l, art. 11n pkt 3 i 6-8, art. 11q ust. 1 oraz art. 11r stosuje się odpowiednio.

1a.
(uchylony).
1b)
(uchylony).
2.
Wartość transakcji, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.