[Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w przypadku wniosku złożonego po terminie lub niezłożenia... - Dz.U.2021.1128 t.j. - OpenLEX

Art. 52va. - [Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w przypadku wniosku złożonego po terminie lub niezłożenia wniosku] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1128 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 14 grudnia 2022 r.
Art.  52va.  [Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w przypadku wniosku złożonego po terminie lub niezłożenia wniosku]
1. 
Jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego następuje również w przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w art. 45c ust. 3 і 3a, zostanie złożony po terminie do jego złożenia, nie później jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego, złożenia korekty tego zeznania albo złożenia oświadczenia, określony odpowiednio w art. 45c ust. 1 pkt 1 albo 2 albo ust. 3a zdaniu drugim.
2. 
Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku, z którego wynika podatek należny na podstawie art. 34 ust. 9, nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% tego podatku organizacji pożytku publicznego wskazanej przez podatnika we wniosku zawartym w złożonym zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, złożonej korekcie tego zeznania albo złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a lub art. 52v ust. 4, za ubiegły rok podatkowy.
3.  478
 W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.
4. 
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 do przekazania kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego stosuje się odpowiednio przepis art. 45c.
478 Art. 52va ust. 3 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.