[Informowanie podatnika o obowiązku wpłaty różnicy między podatkiem należnym a sumą zaliczek] - Art. 45cf. - Podatek dochodowy... - Dz.U.2021.1128 t.j. - OpenLEX

Art. 45cf. - [Informowanie podatnika o obowiązku wpłaty różnicy między podatkiem należnym a sumą zaliczek] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1128 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 14 grudnia 2022 r.
Art.  45cf.  [Informowanie podatnika o obowiązku wpłaty różnicy między podatkiem należnym a sumą zaliczek]
1. 
W przypadku braku wpłaty różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1 i 2, przez podatnika, o którym mowa w art. 45cd ust. 4, organ podatkowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności informuje podatnika o obowiązku jej wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
1a.  465
 Informacja, o której mowa w ust. 1, może, zamiast podpisu osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.
2. 
W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1 i 2.
465 Art. 45cf ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1265) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.