[Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do daniny solidarnościowej; podmiot posiadający uprawnienia organu podatkowego w... - Dz.U.2021.1128 t.j. - OpenLEX

Art. 30i. - [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do daniny solidarnościowej; podmiot posiadający uprawnienia organu podatkowego w zakresie daniny solidarnościowej] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1128 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 14 grudnia 2022 r.
Art.  30i.  [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do daniny solidarnościowej; podmiot posiadający uprawnienia organu podatkowego w zakresie daniny solidarnościowej]
1. 
Do daniny solidarnościowej stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.
2. 
Uprawnienia organu podatkowego przysługują naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, a w przypadku:
1)
gdy jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa - organowi wymienionemu w art. 13a Ordynacji podatkowej;
2)
spraw, o których mowa w art. 119g § 1 Ordynacji podatkowej - Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.