Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1387 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  23x.  [Określanie wartości transakcji kontrolowanej]
1.  Wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 23 w ust. 2, odpowiada:
1) wartości kapitału - w przypadku pożyczki i kredytu;
2) wartości nominalnej - w przypadku emisji obligacji;
3) sumie gwarancyjnej - w przypadku poręczenia lub gwarancji;
4) wartości przypisanych przychodów lub kosztów - w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;
5) wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej - w przypadku pozostałych transakcji.
2.  Wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 23 w ust. 2, określa się na podstawie:
1) otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku podatkowego albo
2) umów lub innych dokumentów - w przypadku gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych, albo
3) otrzymanych lub przekazanych płatności - w przypadku gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2.
3.  Określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 23z.
4.  Wartość transakcji kontrolowanej wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.