Art. 18. - [Przychody z praw majątkowych w PIT] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1426 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2021 r. do: 15 czerwca 2021 r.
Art.  18.  [Przychody z praw majątkowych w PIT]

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.