Art. 18. - [Przychody z praw majątkowych w PIT] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2647 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  18.  [Przychody z praw majątkowych w PIT]

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.