Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.7.26 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1962 r.
Art.  8.
1. Źródła przychodów dzielą się na następujące grupy:
1) do pierwszej grupy źródeł przychodów należą: opłaty za korzystanie z patentów na wynalazki własne, z wynalazków własnych i specjalnych metod produkcji (opłaty licencyjne) oraz nie podlegająca przepisom o podatku od wynagrodzeń działalność i twórczość artystyczna, literacka, naukowa, oświatowa i publicystyczna;
2) do drugiej grupy źródeł przychodów należą zakłady rzemieślnicze nie utrzymujące poza obrębem zakładu odrębnych miejsc sprzedaży i zatrudniające oprócz właściciela najwyżej dwóch członków rodziny oraz jednego pracownika najemnego, a gdy chodzi o zakłady cukiernicze, piekarskie, rzeźnicze i wędliniarskie (również z mięsa końskiego), złotnicze, brązownicze i zegarmistrzowskie najwyżej dwóch członków rodziny; w zakładach rzemieślniczych stanowiących własność więcej niż jednej osoby, do ogólnej ilości czterech względnie trzech osób, o której mowa w zdaniu pierwszym (właściciel, pracownik najemny i członkowie rodziny), wlicza się również współwłaścicieli zakładów, choćby nawet nie pracowali w zakładzie; uczniów zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych na podstawie pisemnej umowy o naukę, zarejestrowanej w izbie rzemieślniczej, nie uważa się za pracowników od daty zawarcia umowy;
3) do trzeciej grupy źródeł przychodów należą zajęcia zawodowe lekarzy, lekarzy weterynarii, lekarzy dentystów, uprawnionych techników dentystycznych, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, inżynierów, architektów i techników, jeżeli nie podlegają przepisom o podatku od wynagrodzeń;
4) do czwartej grupy źródeł przychodów należą:
a) przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe i usługowe,
b) przedsiębiorstwa rzemieślnicze, nie należące do drugiej grupy źródeł przychodów,
c) zajęcia zawodowe i zatrudnienia o celach zarobkowych nie wymienione w pkt 1 i 3, jeżeli nie podlegają przepisom o podatku od wynagrodzeń,
d) gospodarstwa rolne nie zwolnione od podatku na podstawie art. 11 pkt 2;
5) do piątej grupy źródeł przychodów należą:
a) nieruchomości budynkowe i gruntowe nie stanowiące gospodarstwa rolnego,
b) dzierżawa, o ile chodzi o przychody wydzierżawiającego - także z wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub jego części,
c) kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
d) dochody komandytariusza, cichego spólnika i spólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
e) sprzedaż przedmiotów i praw majątkowych,
f) inne źródła nie wymienione w grupach i punktach poprzednich.
2. Źródłem przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt 5 lit. e) jest sprzedaż:
a) nieruchomości gruntowych i budynkowych bądź ich części,
b) przedsiębiorstw bądź ich poszczególnych składników,
c) udziałów w spółkach z wyjątkiem akcji,
d) innych przedmiotów majątkowych, jeżeli sprzedaż ma charakter transakcji spekulacyjnej,
e) 2 praw majątkowych, a w szczególności specjalnych metod produkcji, praw patentowych, rent wszelkiego rodzaju, prawa użytkowania i używania, praw autorskich i innych.
3. Sprzedaż przedmiotów i praw majątkowych uzyskanych przez podatnika w drodze spadku lub zapisu nie stanowi źródła przychodów.
4. Ministrowi Finansów służy prawo zaliczania w drodze rozporządzeń poszczególnych źródeł przychodów nie wymienionych w niniejszym artykule do jednej z grup źródeł przychodów wymienionych w ust. 1, jak również prawo przeniesienia poszczególnych źródeł przychodów z jednej grupy do drugiej.
2 Art. 8 ust. 2 lit. e) zmieniona przez art. 143 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. Prawo wynalazcze (Dz.U.62.33.156) z dniem 1 października 1962 r.