Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.7.26 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1962 r.
Art.  5.
1. Podatnicy wymienieni w art. 1, o ile nie mają na obszarze Państwa Polskiego miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na obszarze Państwa Polskiego z następujących źródeł przychodów (ograniczony obowiązek podatkowy):
a) nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach,
b) wykonywania świadczeń rzeczy lub usług, o ile podlegają one podatkowi obrotowemu,
c) opłat za korzystanie z patentów na wynalazki, z wynalazków, ze specjalnych metod produkcji (opłaty licencyjne) i z praw autorskich,
d) sprzedaży przedmiotów i praw majątkowych (art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. e),
e) udziałów z tytułu reasekuracji w polskich ubezpieczeniach.
2. Za wykonywanie świadczeń rzeczy lub usług podlegających podatkowi obrotowemu uważa się również udział w spółkach jawnych i spółkach nie będących spółkami prawa handlowego, jeżeli spółka wykonuje świadczenia podlegające podatkowi obrotowemu.
3. Minister Finansów może w drodze rozporządzeń określać inne źródła przychodów, z których osiąganie dochodów na obszarze Państwa Polskiego powoduje powstanie obowiązku podatkowego u podatników wymienionych w ust. 1.