Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.7.26 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1962 r.
Art.  11.
1. Wolne od podatku są:
1) przychody podlegające przepisom o podatku od wynagrodzeń,
2) przychody z gospodarstwa rolnego, jeżeli przepisy o podatku gruntowym nie stanowią inaczej; podlegają jednak opodatkowaniu przychody z wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub jego części osiągnięte przez wydzierżawiającego,
3) zasiłki z funduszów publicznych i zrzeszeń zawodowych na popieranie nauki, kultury i sztuki,
4) zasiłki naukowe i pomoc z funduszów publicznych oraz stypendia dla młodzieży kształcącej się w zakładach naukowych i dla aspirantów i naukowców delegowanych na kursy specjalizacyjne.
2. Minister Finansów może w drodze rozporządzenia zwalniać od podatku całkowicie lub częściowo poszczególne rodzaje przychodów w całym Państwie lub na poszczególnych jego obszarach i określać warunki tego zwolnienia.