Art. 95. - [Wino: produkcja, podstawa opodatkowania, stawka akcyzy] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1542 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2023 r. do: 30 listopada 2023 r.
Art.  95.  [Wino: produkcja, podstawa opodatkowania, stawka akcyzy]
1. 
Winem w rozumieniu ustawy jest:
1)
wino niemusujące - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w pkt 2:
a)
o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, albo
b)
o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% objętości, lecz nieprzekraczającej 18% objętości, pod warunkiem że nie zawierają żadnych dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
2)
wino musujące - wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 oraz objęte pozycją 2205, które łącznie spełniają następujące warunki:
a)
znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze,
b)
mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości,
c)
cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.
2. 
Produkcją wina w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wina, a także jego rozlew.
3. 
Podstawą opodatkowania wina jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.
4. 
Stawka akcyzy na wino wynosi 245,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.
5. 
Stawka akcyzy na wino wyprodukowane przez małego producenta wina wynosi 50% stawki akcyzy, o której mowa w ust. 4.
6. 
Przepisu ust. 5 nie stosuje się do podatników, którzy wyłącznie rozlewają wino wytworzone przez innych producentów.
7. 
Przez małego producenta wina rozumie się producenta wina, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów wina, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją wina, nie produkuje wina na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i wielkość jego średniej rocznej produkcji wina nie przekroczyła 1000 hektolitrów.
8. 
W przypadku gdy dwóch lub więcej małych producentów wina współpracuje ze sobą na podstawie pisemnej umowy, a łączna wielkość ich średniej rocznej produkcji wina nie przekroczyła 1000 hektolitrów, są oni traktowani jako jeden mały producent wina.
8a. 
Średnią roczną produkcję wina określa się, biorąc pod uwagę następujące po sobie trzy lata winiarskie poprzedzające rok, w którym jest ustalana wielkość produkcji wina.
8b. 
W przypadku gdy w roku, w którym jest ustalana wielkość produkcji wina, nie jest możliwe określenie średniej rocznej produkcji wina w sposób, o którym mowa w ust. 8a, stawkę, o której mowa w ust. 5, stosuje się do wina wyprodukowanego w ciągu trzech następujących po sobie lat winiarskich, w tym w roku, w którym jest ustalana wielkość produkcji wina, w ilości nieprzekraczającej łącznie 3000 hektolitrów.
8c. 
W przypadku gdy w danym roku winiarskim, biorąc pod uwagę ten rok oraz dwa poprzednie lata winiarskie, wielkość produkcji wina przekroczy łącznie 3000 hektolitrów, do ilości wina przekraczającej tę wielkość stosuje się stawkę, o której mowa w ust. 4.
9. 
Przy obliczaniu wielkości produkcji, o której mowa w ust. 7-8c, podatnik rozlewający wino nie uwzględnia ilości rozlanego wina wytworzonego przez innych producentów, przemieszczonego od tych producentów do podmiotu rozlewającego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wino to po rozlaniu zostanie przemieszczone między podmiotem dokonującym jego rozlewu i podmiotem wytwarzającym wino w tej procedurze.