Art. 9a. - [Wyroby węglowe jako przedmiot opodatkowania] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.722 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  9a.  [Wyroby węglowe jako przedmiot opodatkowania]
1. 
W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
1)
sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
2)
nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
3)
import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
4)
użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
5)
użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
a)
nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
b)
uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
c)
jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
6)
użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
7)
powstanie ubytków wyrobów węglowych.
2. 
Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:
1)
sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495);
2)
zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
3)
wydanie w zamian za wierzytelności;
4)
wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
5)
darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
6)
wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
7)
przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
8)
przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
9)
użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
3. 
Jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
4. 
W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu.
5.  40
 (uchylony).
40 Art. 9a ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.72) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2021 r.