[Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania] - Art. 9. - Podatek akcyzowy. - Dz.U.2022.143 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9.  [Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania]
1. 
W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
1)
nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
2)
sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;
3)
zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
4)
zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
5)
import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
6)
zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.
2. 
Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania, dystrybucji lub magazynowania energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie.
3. 
Jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.