Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.722 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2020 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  7i.  [Odmowa wydania WIA]

Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wydania WIA, jeżeli wniosek o wydanie WIA:

1) nie dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego;
2) (uchylony);
3) dotyczy informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla którego podmiot, na rzecz którego ma być wydana WIA, posiada w tym zakresie interpretację indywidualną w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.