Art. 21a. - [Deklaracja podatkowa. Samoobliczanie i terminy płatności akcyzy od wyrobów węglowych] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.722 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  21a.  [Deklaracja podatkowa. Samoobliczanie i terminy płatności akcyzy od wyrobów węglowych]
1. 
W przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:
1)
składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
2)
obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 1 pkt 3.

2. 
Kwota akcyzy należna od danych wyrobów węglowych może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów węglowych.
3.  100
 (uchylony).
100 Art. 21a ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.694) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.