Art. 21a. - [Deklaracja podatkowa. Samoobliczanie i terminy płatności akcyzy od wyrobów węglowych] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r. do: 30 listopada 2023 r.
Art.  21a.  [Deklaracja podatkowa. Samoobliczanie i terminy płatności akcyzy od wyrobów węglowych]
1. 
W przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:
1)
składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
2)
obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- 48  za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

1a.  49
 W zakresie wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy podatnik może złożyć deklarację podatkową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo deklarację podatkową, o której mowa w art. 24e ust. 1, w przypadku gdy:
1)
w danym okresie rozliczeniowym jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz innej deklaracji podatkowej i zapłaty akcyzy od innego wyrobu akcyzowego, lub
2)
w danym kwartale jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w której wykazuje wszystkie wyroby węglowe za co najwyżej dwa miesiące, oraz deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 24e ust. 1, w której wykazuje tylko wyroby węglowe objęte zwolnieniem od akcyzy za co najmniej jeden pozostały miesiąc.
2. 
Kwota akcyzy należna od danych wyrobów węglowych może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów węglowych.
3. 
(uchylony).
48 Art. 21a ust. 1 część wspólna zmieniona przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
49 Art. 21a ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.