[Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych; śmierć zarejestrowanego podmiotu] - Art. 19. - Podatek akcyzowy. - Dz.U.2022.143 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych; śmierć zarejestrowanego podmiotu] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  19.  [Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych; śmierć zarejestrowanego podmiotu]
1. 
Jeżeli podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych zaprzestał wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 albo 1a, jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ich zaprzestania złożyć właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tej działalności lub tych czynności. Przepisy art. 16 ust. 2b i 2c stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku przejęcia, na podstawie odrębnych przepisów, praw i obowiązków podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie o zaprzestaniu działalności składa następca prawny tego podmiotu zarejestrowanego lub inne osoby, które przejęły jego prawa i obowiązki, w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. 
W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny tego podmiotu:
1)
informuje właściwego dyrektora izby administracji skarbowej o śmierci podmiotu zarejestrowanego, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia;
2)
składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy.
4. 
Jeżeli zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1, jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tych czynności złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. 
W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny tego podmiotu:
1)
informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia;
2)
składa zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy.
6. 
Zgłoszenie, o którym mowa w:
1)
ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2, stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych przez właściwego dyrektora izby administracji skarbowej;
2)
ust. 4 i ust. 5 pkt 2, stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4, przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
7. 
W przypadku:
1)
wykreślenia podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych - właściwy dyrektor izby administracji skarbowej powiadamia o wykreśleniu:
a)
podmiot zarejestrowany w tym rejestrze,
b)
Rządową Agencję Rezerw Strategicznych - w przypadku podmiotów zarejestrowanych, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2249);
2)
wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4 - właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu:
a)
podmiot zarejestrowany w tym rejestrze,
b)
Rządową Agencję Rezerw Strategicznych - w przypadku podmiotów zarejestrowanych, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
8. 
W przypadku gdy:
1)
mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem,
2)
podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego

- właściwy naczelnik urzędu skarbowego może z urzędu wydać decyzję o wykreśleniu podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, jeżeli jest to niezbędne w celu ochrony interesu publicznego. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna.

9. 
W przypadku gdy:
1)
nie zostało złożone zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, 2 lub ust. 3 pkt 2, lub
2)
podmiot nie istnieje, lub
3)
dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą

- właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wydaje decyzję o wykreśleniu podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna.

10. 
Informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 8 i 9, właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie przekazuje właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej w celu wykreślenia podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.
11. 
W przypadku określonym w ust. 9 pkt 2 wydanie decyzji następuje bez konieczności zawiadamiania podmiotu zarejestrowanego.
12. 
Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej powiadamia o wykreśleniu podmiotów z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w przypadku wykreślenia z tego rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
13. 
Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4, zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy, jeżeli:
1)
podmiot nie istnieje lub
2)
nie zostało złożone zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 5 pkt 2, lub
3)
mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
4)
dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym okażą się niezgodne z prawdą, lub
5)
podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, lub
6)
pośredniczący podmiot olejowy nie posiada koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.
14. 
Wykreślenie z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4, zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego następuje w drodze decyzji, która jest natychmiast wykonalna.
15. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 1, wydanie decyzji następuje bez konieczności zawiadamiania odpowiednio zużywającego podmiotu olejowego albo pośredniczącego podmiotu olejowego.
16. 
Właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w przypadku wykreślenia z tego rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.