Art. 138t. - [Obowiązki przy sprzedaży alkoholu całkowicie skażonego] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r. do: 30 listopada 2023 r.
Art.  138t.  [Obowiązki przy sprzedaży alkoholu całkowicie skażonego]
1. 
Podmiot dokonujący sprzedaży na terytorium kraju wyrobów, bez względu na kod CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony:
1)
mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub
2)
mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub
3)
alkoholem izopropylowym

- w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowo w łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów, prowadzi rejestr podmiotów odbierających te wyroby.

2. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące dane:
1)
rodzaj oraz ilość odebranych wyrobów;
2)
imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu odbierającego;
3)
numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu odbierającego;
4)
datę oraz adres miejsca dokonania sprzedaży;
5)
czytelny podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprezentującej ten podmiot.
3. 
Wpisu do rejestru dokonuje się z chwilą odbioru wyrobów.
4. 
Podmiot dokonujący sprzedaży przekazuje kopię rejestru właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego on dotyczy.
5. 
Podmiot odbierający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest obowiązany do okazania podmiotowi dokonującemu sprzedaży dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
6. 
W przypadku gdy podmiot odbierający odmawia okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, sprzedawca jest obowiązany odmówić sprzedaży wyrobów wskazanych w ust. 1.
7. 
Dane, o których mowa w ust. 2, są przechowywane do celów kontroli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zamieszczone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1.
8. 
Wpisu do rejestru nie dokonuje się w przypadku, gdy sprzedaż wyrobów, o których mowa w ust. 1, jest potwierdzana fakturą.