Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od zbieraczy Centrali Złomu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.47.356

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 lipca 1949 r.
o poborze w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od zbieraczy Centrali Złomu.

Na podstawie art. 17 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 413), art. 18 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku dochodowym (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 414) oraz art. 3 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 27, poz. 174 oraz z 1948 r. Nr 12, poz. 94 i Nr 52, poz. 413) zarządza się, co następuje:
1.
Podatkowi obrotowemu i podatkowi dochodowemu w formie ryczałtu podlegają świadczenia wykonywane osobiście bez obcej pomocy przez osoby trudniące się zbiorem i dostawą odpadków użytkowych: żelastwa, druzgu żeliwnego, żelastwa użytkowego oraz złomu metali i stopów nieżelaznych do zbiornic i składnic Centrali Złomu.
2.
Nie podlegają podatkowi w formie ryczałtu świadczenia wykonywane przez podatników prowadzących księgi handlowe lub uproszczone.
1.
Zryczałtowany podatek wynosi 5% sumy każdorazowo wypłacanej z tytułu należności za wykonane świadczenia.
2.
Określone w ust. 1 stawki zryczałtowanego podatku obejmują również opłatę za kartę rejestracyjną.
1.
Do obliczania i poboru zryczałtowanego podatku od osób określonych w § 1 obowiązana jest Centrala Złomu, jej oddziały, zbiornice i składnice przy każdej wypłacie z tytułu należności za dostarczone odpadki użytkowe.
2.
Za zbiornice i składnice, o których mowa w ust. 1, uważa się zbiornice i składnice Centrali Złomu oraz zbiornice i składnice działające na rzecz Centrali Złomu na podstawie umów z nią zawartych.
3.
Pobrane kwoty zryczałtowanego podatku obowiązani są płatnicy, określeni w ust. 1, wpłacić władzy podatkowej właściwej według miejsca położenia zbiornicy lub składnicy w terminie do dnia 7 miesiąca następnego za miesiąc poprzedzający.
4.
Płatnicy, określeni w ust. 1, mają obowiązek prowadzenia ewidencji pobranych z tego tytułu kwot oraz składania właściwym władzom podatkowym przy wpłacaniu tych kwot wykazów wskazujących osobę podatnika oraz podstawę obliczenia i wysokość pobranego podatku.
Wpłacanie zryczałtowanego podatku na podstawie niniejszego rozporządzenia nie zwalnia podatników od obowiązku podatkowego w podatku obrotowym i podatku dochodowym, jeśli idzie o wykonywanie innych świadczeń, aniżeli określone w § 1, oraz o dochody z pozostałych posiadanych przez podatnika źródeł przychodu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.