Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.36.247

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 września 1968 r.
w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów rzemieślników z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. 1

Na podstawie art. 3, art. 11 i art. 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami), art. 3, art. 5 ust. 1, art. 76 ust. 3 i art. 101 ust. 2 i 5 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) oraz art. 11 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
1. 2
Podatki obrotowy, dochodowy i wyrównawczy od przychodów ze świadczeń wykonywanych przez rzemieślników za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych, zwanych dalej "spółdzielniami", w zakresie rodzajów rzemiosł wymienionych w załączniku do rozporządzenia pobiera się na wniosek podatnika w formie ryczałtu pod warunkiem:
a)
członkostwa w spółdzielni i wykonywania świadczeń, z wyjątkiem świadczeń wymienionych w ust. 3, wyłącznie za jej pośrednictwem,
b)
posiadania uprawnienia do wykonywania jednego lub więcej rodzajów rzemiosł wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia i wykonywania rzemiosła określonego w tym uprawnieniu,
c) 3
nieprzekroczenia w roku podatkowym w stosunku rocznym obrotu 1.500.000 zł, a w rzemiosłach: piekarstwo, cukiernictwo oraz rzeźnictwo i wędliniarstwo - 2.000.000 zł.
2. 4
Minister Finansów po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Rzemiosła może określić spółdzielnie, których członkowie w danym roku podatkowym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach ustalonych przepisami rozporządzenia; o decyzji tej zawiadamia spółdzielnie Centralny Związek Rzemiosła.
3.
Nie stoi na przeszkodzie opłacaniu zryczałtowanego podatku według zasad niniejszego rozporządzenia:
a) 5
wykonywanie przez podatnika świadczeń opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu dostaw i usług na eksport oraz o charakterze antyimportowym,
b) 6
sprzedaż przez podatnika odpadów produkcyjnych jednostkom gospodarki uspołecznionej upoważnionym do ich skupu, jeżeli przychody z tej sprzedaży są opodatkowane w formie odrębnego ryczałtu przewidzianego dla zbieraczy odpadków użytkowych.

w wypadkach, gdy świadczenia te wykonywane są z pominięciem spółdzielni.

4.
Za świadczenia wykonywane za pośrednictwem spółdzielni uważa się także świadczenia wykonywane przez zakłady rzemieślnicze bezpośrednio na zamówienie określonego odbiorcy i dla jego potrzeb, jeżeli są wykonywane na rachunek spółdzielni i pod warunkiem zachowania wymagań określonych w § 14 ust. 2.
Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do podatników wykonujących poza świadczeniami wymienionymi w § 1 ust. 1 i 3 inne świadczenia podlegające podatkowi obrotowemu; zastrzeżenie to dotyczy również członków rodziny tych podatników, jeżeli z mocy przepisów o podatku dochodowym dochody podatnika i członków jego rodziny podlegają łącznemu opodatkowaniu. Nie wyłącza jednak pobierania podatków w formie ryczałtu wykonywanie przez małżonka we własnym imieniu świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkami obrotowym i dochodowym w formie karty podatkowej, a jeżeli małżonkowie są członkami tej samej spółdzielni - opłacanie podatków w formie ryczałtu na zasadach niniejszego rozporządzenia.
1.
Wniosek o zastosowanie ryczałtu podatnik składa za pośrednictwem spółdzielni w terminie obowiązującym dla zgłaszania obowiązku podatkowego na dany rok podatkowy.
2. 7
Decyzję w sprawie zastosowania ryczałtu organ administracji państwowej stopnia powiatowego wydaje w terminie dwutygodniowym od otrzymania wniosku; decyzję doręcza się podatnikowi z równoczesnym zawiadomieniem spółdzielni o tej decyzji.
3.
W razie niezgłoszenia w terminie wniosku o zastosowanie ryczałtu, istnieje obowiązek opłacania podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego na zasadach ogólnych.
1.
Ryczałt obejmuje należność podatkową ze źródła przychodów objętego ryczałtem.
2. 8
(skreślony).
3.
Jeżeli podatnik osiąga dochody z innych źródeł przychodów, podlegających tylko podatkowi dochodowemu, dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wyrównawczym na zasadach ogólnych; do dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów stosuje się skalę podatkową odpowiadającą dochodowi osiągniętemu ze wszystkich przychodów (łącznie z dochodem ze źródła objętego ryczałtem), jednak bez doliczenia dochodów ze źródeł przychodów określonych w § 1 ust. 3.
1.
Podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem obrotowym, dochodowym i wyrównawczym stanowi obrót z tytułu świadczeń określonych w § 1, z wyjątkiem świadczeń określonych w § 1 ust. 3. Jeżeli oboje małżonkowie są członkami spółdzielni i opłacają ryczałt na zasadach niniejszego rozporządzenia, podstawę opodatkowania stanowi suma obrotów osiągniętych przez zakłady należące do obojga małżonków.
2.
Obrotem jest suma należności wynikająca z rachunków zakładu rzemieślniczego za świadczenia wykonane na rzecz spółdzielni, pomniejszona o narzut dla spółdzielni, przy zachowaniu warunku określonego w ust. 3, a jeżeli spółdzielnia wypłaca podatnikowi zaliczki na poczet wykonywanego świadczenia - także suma tych zaliczek.
3. 9
W razie wykonywania przez podatnika świadczeń w całości lub w części z materiałów powierzonych, zwanych dalej "świadczeniami z materiałów powierzonych", za obrót przyjmuje się należność wynikającą z rachunku za wykonane świadczenia, pod warunkiem, że podatnik rozliczy się ze spółdzielnią z tych materiałów i w rachunku nie ujmie ich wartości. W razie niedotrzymania tego warunku obrotem jest pełna kwota należności łącznie z wartością wszystkich dostarczonych materiałów, przy czym obrót ten traktuje się jako osiągnięty z wykonywania świadczeń z materiałów własnych. Za materiały powierzone uważa się również półwyroby lub gotowe części oddane do przerobu, montowania itp. czynności.
4.
Wyłącza się z obrotu:
a)
wartość zwróconych zakładowi rzemieślniczemu wyrobów i udzielonych bonifikat, a przy świadczeniach polegających na wykonywaniu robót budowlanych - również kwoty skreśleń z rachunków, dokonanych przez spółdzielnię, jeżeli zwrot wyrobu lub udzielenie bonifikaty albo skreślenie z rachunku dotyczy świadczeń dokonanych w roku podatkowym; jeżeli zwrot wyrobu lub udzielenie bonifikaty albo skreślenie z rachunku dotyczy świadczeń dokonanych w roku poprzedzającym rok podatkowy, wyłączenie z obrotu może nastąpić, jeżeli te świadczenia w roku poprzedzającym rok podatkowy były opodatkowane na zasadach niniejszego rozporządzenia lub na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg;
b)
wartość zbędnych materiałów sprzedanych po koszcie własnym za pośrednictwem spółdzielni;
c) 10
na wniosek podatnika - wartość części zamiennych, podzespołów i nie przetworzonych materiałów dodanych przy wykonywaniu usług w zakresie rzemiosł: ślusarstwo usługowe, kowalstwo, kotlarstwo, mechanika maszyn, mechanika precyzyjna, mechanika maszyn biurowych, mechanika pojazdowa, elektromechanika, elektromechanika chłodnicza, elektromechanika dźwigowa oraz telemechanika i radiomechanika, jeżeli podatnik posiada dowody zakupu dodanych części zamiennych, podzespołów i materiałów, odpowiadające warunkom określonym w art. 103 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 i z 1972 r. Nr 53, poz. 338) oraz wystawi rachunek za wykonaną usługę, w którym wykaże w odrębnej pozycji ilość, cenę jednostkową nie wyższą od ceny zakupu i ogólną wartość dodanych części zamiennych, podzespołów lub materiałów, bez doliczenia do niej narzutu.
1.
Stawki roczne ryczałtu wynoszą:
1) 12
przy wykonywaniu świadczeń z materiałów własnych:
Od podstawy opodatkowania (§ 5)Rodzaj świadczenia (symbol)
złotychA1ABCD
123456
ponad 1.200.000 zł do 1.400.000 zł74.000 zł + 8% od nadwyżki ponad 1.200.000 zł190.000 zł + 23% od nadwyżki ponad 1.200.000 zł251.000 zł + 28% od nadwyżki ponad 1.200.000 zł281.000 zł + 33% od nadwyżki ponad 1.200.000 zł347.000 zł + 37% od nadwyżki ponad 1.200.000 zł
ponad 1.400.000 zł90.000 zł + 8% od nadwyżki ponad 1.400.000 zł236.000 zł + 24% od nadwyżki ponad 1.400.000 zł307.000 zł + 29% od nadwyżki ponad 1.400.000 zł347.000 zł + 33% od nadwyżki ponad 1.400.000 zł421.000 zł + 37% od nadwyżki ponad 1.400.000 zł
2) 13
przy wykonywaniu świadczeń z materiałów powierzonych:
Od podstawy opodatkowania (§ 5) złotychRodzaj świadczenia (symbol)
EFG
1234
do 50.000 zł6%7%8%
ponad 50.000 zł do 100.000 zł3.000 zł+11% od nadwyżki ponad 50.000 zł3.500 zł+13% od nadwyżki ponad 50.000 zł4.000 zł+14% od nadwyżki ponad 50.000 zł
ponad 100.000 zł do 200.000 zł8.500 zł+15% od nadwyżki ponad 100.000 zł10.000 zł+17% od nadwyżki ponad 100.000 zł11.000 zł+19% od nadwyżki ponad 100.000 zł
ponad 200.000 zł do 300.000 zł23.500 zł+22% od nadwyżki ponad 200.000 zł27.000 zł+25% od nadwyżki ponad 200.000 zł30.000 zł+29% od nadwyżki ponad 200.000 zł
ponad 300.000 zł do 400.000 zł45.500 zł+24% od nadwyżki ponad 300.000 zł52.000 zł+27% od nadwyżki ponad 300.000 zł59.000 zł+31% od nadwyżki ponad 300.000 zł
ponad 400.000 zł do 500.000 zł69.500 zł+27% od nadwyżki ponad 400.000 zł79.000 zł+32% od nadwyżki ponad 400.000 zł90.000 zł+36% od nadwyżki ponad 400.000 zł
ponad 500.000 zł do 600.000 zł96.500 zł+31% od nadwyżki ponad 500.000 zł111.000 zł+34% od nadwyżki ponad 500.000 zł126.000 zł+40% od nadwyżki ponad 500.000 zł
ponad 600.000 zł do 700.000 zł127.500 zł+32% od nadwyżki ponad 600.000 zł145.000 zł+38% od nadwyżki ponad 600.000 zł166.000 zł+44% od nadwyżki ponad 600.000 zł
ponad 700.000 zł do 800.000 zł159.500 zł+33% od nadwyżki ponad 700.000 zł183.000 zł+40% od nadwyżki ponad 700.000 zł210.000 zł+45% od nadwyżki ponad 700.000 zł
ponad 800.000 zł do 900.000 zł192.500 zł+34% od nadwyżki ponad 800.000 zł223.000 zł+40% od nadwyżki ponad 800.000 zł255.000 zł+45% od nadwyżki ponad 800.000 zł
ponad 900.000 zł do 1.000.000 zł226.500 zł+35% od nadwyżki ponad 900.000 zł263.000 zł+40% od nadwyżki ponad 900.000 zł300.000 zł+45% od nadwyżki ponad 900.000 zł
ponad 1.000.000 zł261.500 zł+36% od nadwyżki ponad 1.000.000 zł303.000 zł+40% od nadwyżki ponad 1.000.000 zł345.000 zł+45% od nadwyżki ponad 1.000.000 zł
2.
Zaliczenie rodzajów świadczeń do poszczególnych stawek ryczałtu (symbole A1 - G) zawiera załącznik do niniejszego rozporządzenia.
3.
Jeżeli podatnik wykonuje usługi dla ludności lub rolnictwa, ryczałt obniża się:
a)
o 10%, jeżeli osiągnięty obrót z wykonywania tych usług wynosi co najmniej połowę ogólnego obrotu rocznego,
b)
o 15%, jeżeli osiągnięty obrót z wykonywania tych usług wynosi co najmniej 3/4 ogólnego obrotu rocznego,
c)
o 20%, jeżeli podatnik wykonuje wyłącznie te usługi.

Obniżki ryczałtu dokonuje spółdzielnia po zakończeniu roku podatkowego na podstawie całorocznych wyników działalności podatnika.

O zaliczeniu obrotów do poszczególnych stawek ryczałtu decyduje rodzaj rzemiosła określony w posiadanym przez podatnika uprawnieniu do wykonywania rzemiosła (§ 1 ust. 1 lit. b) oraz wykonywanie świadczeń z materiałów własnych bądź z materiałów powierzonych.
1. 15
Jeżeli podatnik wykonuje w ciągu roku wyłącznie świadczenia z materiałów własnych lub wyłącznie świadczenia z materiałów powierzonych bądź usługi (ust. 4), podlegające różnym stawkom ryczałtu (symbole A1 - D lub symbole E - G), podatek zryczałtowany od obrotów z poszczególnych rodzajów świadczeń oblicza się w sposób następujący:
a)
według stawek ryczałtu właściwych dla poszczególnych rodzajów świadczeń oblicza się kwoty podatku, jakie by należały się od obrotów z poszczególnych rodzajów świadczeń, gdyby suma tych obrotów pochodziła tylko z danego rodzaju świadczenia, a następnie wyprowadza się stosunki procentowe tak obliczonych kwot podatku od ogólnej sumy obrotu,
b)
obliczone w ten sposób stopy procentowe stosuje się do właściwych obrotów z poszczególnych rodzajów świadczeń.
2. 16
Jeżeli podatnik wykonuje w ciągu roku obok świadczeń z materiałów własnych także świadczenia z materiałów powierzonych bądź usługi, podatek zryczałtowany od obrotów z poszczególnych rodzajów świadczeń oblicza się według zasad podanych w ust. 1, z tym że obroty ze świadczeń wykonywanych z materiałów powierzonych bądź z usług podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla podstawy opodatkowania stanowiącej sumę obrotów z tych świadczeń, zwiększoną o 70% obrotów ze świadczeń z materiałów własnych. Przepis ten w stosunku do podatników wykonujących rzemiosła budowlane ma zastosowanie tylko w zakresie opodatkowania obrotów ze świadczeń wykonywanych w całości z materiałów powierzonych lub w których udział wartości materiałów własnych nie przekracza 10% wartości świadczenia; obroty te podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla podstawy opodatkowania stanowiącej sumę tych obrotów, zwiększoną o 70% obrotu ze świadczeń, w których udział wartości materiałów własnych przekracza 25% wartości świadczenia, oraz o pełną sumę obrotów ze świadczeń, w których udział wartości materiałów własnych przekracza 10%, a nie jest wyższy od 25% wartości świadczenia.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 mają także odpowiednie zastosowanie, gdy podatnik obejmuje jednym rachunkiem odrębne świadczenia podlegające różnym stawkom ryczałtu, pod warunkiem wymienienia poszczególnych kwot, przypadających na różne świadczenia. W razie braku w rachunku wymienienia tych kwot, do łącznego obrotu wynikającego z rachunku stosuje się najwyższe stawki ryczałtu, przewidziane dla wykonanych świadczeń. Nie uważa się jednak za odrębne świadczenia poszczególnych elementów składających się na całość transakcji na rzecz określonego odbiorcy świadczeń, choćby te poszczególne elementy były w rachunku wyodrębnione bądź ujęte w odrębnych rachunkach.
4. 17
Obroty z usług, z wyjątkiem określonych w ust. 5 oraz z zastrzeżeniem poz. 154-165 wykazu rodzajów rzemiosł stanowiącego załącznik do rozporządzenia, zalicza się do stawek ryczałtu właściwych dla świadczeń wykonywanych z materiałów powierzonych (symbole E - G).
5. 18
Obroty z usług wykonywanych na zamówienie określonego odbiorcy i na jego potrzeby w zakresie następujących rodzajów rzemiosł: ślusarstwo usługowe, blacharstwo, galwanizatorstwo, kowalstwo, mechanika maszyn, mechanika precyzyjna, kotlarstwo, mechanika maszyn biurowych, optyka, wytwarzanie i naprawa wag, zegarmistrzostwo, mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, lakiernictwo pojazdowe, elektromechanika, elektromechanika dźwigowa, elektromechanika chłodnicza, telemechanika i radiomechanika, betoniarstwo, sztukatorstwo, kamieniarstwo, szklarstwo, witrażownictwo, stolarstwo, bednarstwo, kołodziejstwo, szkutnictwo, tapicerstwo, introligatorstwo, szewstwo naprawkowe, rymarstwo, kuśnierstwo, kaletnictwo, lutnictwo, organmistrzostwo, wytwarzanie instrumentów dętych, wytwarzanie instrumentów perkusyjnych, wytwarzanie instrumentów harmoniowych i fortepianowych, ortopedyka, parasolnictwo, zabawkarstwo, wytwarzanie pomocy szkolnych - jeżeli wartość dodanego materiału, części zamiennych lub podzespołów przekracza 10% wartości świadczenia - zalicza się do stawek ryczałtu właściwych dla świadczeń wykonywanych z materiałów własnych (symbole A1 - D); w tych wypadkach nie ma zastosowania przepis § 5 ust. 4 lit. c).
1.
W razie zastosowania ryczałtu w ciągu roku podatkowego dla zakładu nowo powstałego za podstawę opodatkowania przyjmuje się faktycznie osiągnięty obrót (§ 5) za okres od dnia uruchomienia zakładu do końca roku i ryczałt oblicza się w sposób następujący:
a)
według stawki ryczałtu właściwej dla danego rodzaju świadczenia oblicza się kwotę podatku, jaka by należała się od obrotu obliczonego w stosunku rocznym, a następnie wyprowadza się stosunek procentowy tak obliczonej kwoty podatku do tego obrotu,
b)
obliczoną stopę procentową stosuje się do faktycznie osiągniętego obrotu z danego rodzaju świadczenia.
2.
W razie likwidacji zakładu w ciągu roku podatkowego za podstawę opodatkowania przyjmuje się faktycznie osiągnięty obrót (§ 5) od początku roku lub od dnia uruchomienia zakładu i stosuje się do tego obrotu stawki ryczałtu obliczone w sposób wskazany w ust. 1.
3.
W wypadkach określonych w ust. 1 i 2, jeżeli podatnik w okresie nie objętym ryczałtem miał inne źródła przychodu podlegające podatkowi obrotowemu, podatek dochodowy od dochodu z tych innych źródeł oblicza się w sposób wskazany w § 4 ust. 3.
1.
Roczną należność podatku zryczałtowanego według stawek określonych w § 6 oblicza jako płatnik spółdzielnia w terminie do końca miesiąca lutego roku następującego po roku podatkowym, a w razie likwidacji zakładu rzemieślniczego w ciągu roku podatkowego - w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja. W tych samych terminach spółdzielnia obowiązana jest przekazać na rachunek właściwego dla zakładu podatnika organu administracji państwowej stopnia powiatowego kwotę ryczałtu stanowiącą różnicę pomiędzy należnym ryczałtem a pobranymi i przekazanymi na rachunek organu administracji państwowej stopnia powiatowego w ciągu roku podatkowego przedpłatami (§ 12). W razie uchybienia tym terminom spółdzielnia obowiązana jest uiścić odsetki za zwłokę stosownie do obowiązujących przepisów.
2.
Spółdzielnia obowiązana jest sporządzić w czterech egzemplarzach, odrębnie dla każdego podatnika, zestawienie zawierające następujące dane:
1) 20
kwoty obrotów z podziałem na obroty z poszczególnych rodzajów świadczeń A1 - G,
2)
kwotę należnego rocznego ryczałtu ze wskazaniem zastosowanych stawek do poszczególnych obrotów, a w wypadkach określonych w § 8 ust. 1 i 2 oraz w § 9 ust. 1 i 2 - sposobu ich obliczenia,
3)
kwotę pobranych i przekazanych organowi administracji państwowej stopnia powiatowego w ciągu roku przedpłat,
4)
różnicę do wpłacenia lub zarachowania jako nadpłatę.

Dwa egzemplarze tego zestawienia spółdzielnia przesyła organowi administracji państwowej stopnia powiatowego równocześnie z przekazaniem różnicy do wpłacenia, trzeci egzemplarz pozostawia w aktach wraz z dowodem przesłania dwóch egzemplarzy organowi administracji państwowej stopnia powiatowego, a czwarty egzemplarz przesyła podatnikowi.

3.
Jeżeli w wyniku obliczenia ryczałtu okaże się, że kwota pobranych i przekazanych na rachunek organu administracji państwowej stopnia powiatowego przedpłat w ciągu roku podatkowego jest wyższa od należnego ryczałtu, spółdzielnia nie będzie pobierała przedpłat w roku następnym aż do chwili pokrycia powstałą nadpłatą należnych przedpłat od wypłat dokonanych w tym roku.
4. 21
Organ administracji państwowej stopnia powiatowego w terminie trzymiesięcznym od otrzymania zestawienia wymienionego w ust. 2 zawiadamia spółdzielnię o przyjęciu obliczenia ryczałtu bądź o konieczności dokonania jego korekty w określonym terminie.
1.
Podatnicy, którym przyznano ryczałt na podstawie § 1, obowiązani są do wpłacania przedpłat na poczet ryczałtu.
2.
Dla ustalenia wysokości przedpłat (ust. 3 pkt 1) spółdzielnia określa dla każdego podatnika obrót przewidywany w stosunku rocznym na podstawie posiadanego materiału.
3.
Wysokość przedpłat wynosi:
1)
do czasu osiągnięcia górnej granicy przedziału, w którym mieści się obrót określony przez spółdzielnię:
a) 22
przy wykonywaniu świadczeń z materiałów własnych:
Przy obrocie określonym przezRodzaj świadczenia (symbol)
spółdzielnię (ust. 2)

złotych

A1ABCD
do 50.000 zł 4% 4% 5% 6% 7%
ponad 50.000 zł do 100.000 zł 4% 5% 6% 7% 8%
ponad 100.000 zł do 200.000 zł 4,3% 7% 8% 9% 11%
ponad 200.000 zł do 300.000 zł 4,5% 8% 10% 11% 14%
ponad 300.000 zł do 400.000 zł 4,8% 9% 12% 13% 16%
ponad 400.000 zł do 500.000 zł 5% 10% 13% 14% 18%
ponad 500.000 zł do 600.000 zł 5,3% 11% 15% 16% 20%
ponad 600.000 zł do 700.000 zł 5,5% 12% 16% 18% 22%
ponad 700.000 zł do 800.000 zł 5,7% 13% 17% 19% 24%
ponad 800.000 zł do 900.000 zł 5,8% 14% 18% 20% 25%
ponad 900.000 zł do 1.000.000 zł 5,9% 15% 19% 21% 26%
ponad 1.000.000 zł do 1.200.000 zł 6,2% 16% 20% 22% 28%
ponad 1.200.000 zł do 1.400.000 zł 6,4% 17% 21% 24% 30%
ponad 1.400.000 zł 6,6% 18% 22% 25% 31%
b) 23
przy wykonywaniu świadczeń z materiałów powierzonych:
Przy obrocie określonym przezRodzaj świadczenia (symbol)
spółdzielnię (ust. 2)

złotych

EFG
do 50.000 zł 6% 7% 8%
ponad 50.000 zł do 100.000 zł 8% 9% 10%
ponad 100.000 zł do 200.000 zł 11% 13% 15%
ponad 200.000 zł do 300.000 zł 14% 16% 18%
ponad 300.000 zł do 400.000 zł 16% 19% 21%
ponad 400.000 zł do 500.000 zł 18% 21% 24%
ponad 500.000 zł do 600.000 zł 20% 23% 26%
ponad 600.000 zł do 700.000 zł 22% 25% 29%
ponad 700.000 zł do 800.000 zł 24% 26% 30%
ponad 800.000 zł do 900.000 zł 25% 28% 32%
ponad 900.000 zł do 1.000.000 zł 26% 30% 34%
ponad 1.000.000 zł 28% 31% 36%
2)
po przekroczeniu górnej granicy przedziału, w którym mieści się obrót określony przez spółdzielnię - odpowiedni procent od nadwyżek obrotu przewidzianych w § 6 ust. 1.
4. 24
W szczególnie uzasadnionych wypadkach organ administracji państwowej stopnia powiatowego z urzędu lub na wniosek podatnika może obniżyć bądź podwyższyć przedpłaty określone w ust. 3 pkt 1.
1.
Przedpłaty oblicza jako płatnik spółdzielnia:
a)
przy każdorazowej wypłacie zaliczki na poczet wykonywanego przez podatnika świadczenia,
b) 25
przy złożeniu przez podatnika rachunku za wykonane świadczenie; jeżeli podatnikowi przed złożeniem rachunku wypłacono zaliczkę, spółdzielnia oblicza przedpłatę od kwoty stanowiącej różnicę między kwotą rachunku a wypłaconą zaliczką; w razie niezachowania warunku określonego w § 5 ust. 3 za wypłaconą należność przypadającą z tytułu wykonanych przez podatnika świadczeń uważa się także wartość każdorazowo dostarczonych materiałów.

Obliczone przedpłaty spółdzielnia traktuje w swojej księgowości tak jak wypłaty części należności przypadające z tytułu wykonywanych przez podatnika świadczeń.

2. 26
Spółdzielnia obowiązana jest przelać pobrane przedpłaty na rachunek terenowego organu administracji państwowej właściwego dla zakładu podatnika. Przelewu należy dokonać po upływie każdego miesiąca w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.
3. 27
Spółdzielnia obowiązana jest sporządzić w czterech egzemplarzach, odrębnie dla każdego podatnika, wykaz pobranych przedpłat z podaniem podstawy ich obliczenia (ust. 1 lit. a i b), a w wypadku określonym w § 10 ust. 3 - wykaz dokonanych wypłat, od których nie pobrano przedpłat. Wykaz powinien zawierać nazwę spółdzielni pobierającej przedpłatę, imię, nazwisko (nazwę) i adres podatnika, numer i kwotę rachunku bądź kwotę wypłaconej zaliczki oraz datę pobrania i kwotę przedpłaty. Jeden egzemplarz wykazu bądź jego wycinek należy doręczyć podatnikowi. Dwa dalsze egzemplarze tego wykazu należy przesłać organowi administracji państwowej stopnia powiatowego równocześnie z przekazaniem pobranych przedpłat, a czwarty egzemplarz pozostawić w aktach wraz z dowodem przesłania egzemplarzy organowi administracji państwowej stopnia powiatowego.
Zaliczenie podatnika do ryczałtu na podstawie § 1 zwalnia spółdzielnię od obowiązku sporządzania informacji o obrotach tego podatnika.
1.
Podatnicy, którym przyznano ryczałt na podstawie § 1, wolni są z tytułu świadczeń objętych ryczałtem od przewidzianych w przepisach o postępowaniu podatkowym i zobowiązaniach podatkowych obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, miesięcznych deklaracji o obrocie i dochodzie oraz opłacania zaliczek miesięcznych na podatki obrotowy i dochodowy.
2. 28
Obroty z tytułu świadczeń określonych w § 1 ust. 4 powinny być udokumentowane książką zamówień, prowadzoną według ustalonego wzoru i poświadczoną przez spółdzielnię. Rozliczenie ze spółdzielnią obrotów z tytułu wymienionych świadczeń powinno następować do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Przyjmowanie zamówień i wykonywanie tych świadczeń oraz sposób prowadzenia książki zamówień i rozliczeń ze spółdzielnią reguluje instrukcja Centralnego Związku Rzemiosła, wydana po uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów.
3.
Podatnicy, którym przyznano ryczałt na podstawić § 1, obowiązani są wydawać - zgodnie z przepisami o postępowaniu podatkowym - kolejno numerowane rachunki stwierdzające wykonanie świadczenia oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków.
4.
Obowiązek posiadania i przechowywania rachunków na zakupione materiały oraz ewidencji tych rachunków regulują odrębne przepisy.
Podatnicy, którym przyznano ryczałt na podstawie § 1, obowiązani są zawiadomić organ administracji państwowej stopnia powiatowego i spółdzielnię o zmianach, które uzasadniają powstanie obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych. Zawiadomienie organu administracji państwowej stopnia powiatowego powinno nastąpić najpóźniej w terminie tygodniowym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym ma powstać obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych. Obowiązek założenia właściwych ksiąg przez tych podatników powstaje z pierwszym dniem miesiąca, w którym powstaje obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych.
1. 30
Podatnicy opłacający ryczałt na zasadach niniejszego rozporządzenia zostaną wyłączeni z grupy osób opłacających podatki w tej formie na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej stopnia powiatowego i opłacać będą podatki obrotowy, dochodowy i wyrównawczy na zasadach ogólnych za cały rok podatkowy w stosunku do wszystkich osiąganych przychodów w razie:
1)
powstania w ciągu roku podatkowego okoliczności uzasadniających obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych,
2) 31
wykonywania innego rodzaju rzemiosła niż określone w uprawnieniu (§ 1 ust. 1 lit. b), zaliczonego do wyższych stawek ryczałtu,
3)
stwierdzenia przez organ administracji państwowej stopnia powiatowego wykonywania świadczeń, z wyjątkiem świadczeń wymienionych w § 1 ust. 3, bez pośrednictwa spółdzielni lub braku udokumentowania książką zamówień obrotów z tytułu świadczeń określonych w § 1 ust. 4.
2.
W wypadkach, o których mowa w § 2, wyłączenie z ryczałtu bądź z karty podatkowej jednego małżonka powoduje równocześnie wyłączenie z ryczałtu drugiego małżonka.
3.
W wypadkach określonych w ust. 1 i 2 kwoty wpłacone tytułem ryczałtu zaliczone zostaną na poczet zobowiązań podatkowych na ogólnych zasadach.
1.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu (Dz. U. z 1965 r. Nr 52, poz. 323 i z 1966 r. Nr 54, poz. 327).
2.
Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się jednak do przychodów osiąganych przez podatników, którym ryczałt na rok podatkowy 1968 został przyznany przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 32

WYKAZ RODZAJÓW RZEMIOSŁ OBJĘTYCH OPODATKOWANIEM W FORMIE RYCZAŁTU ORAZ ZALICZENIE ICH DO POSZCZEGÓLNYCH STAWEK RYCZAŁTU

Lp.Rodzaj rzemiosłaZaliczenie do stawek ryczałtu
przy wykonywaniu świadczeń z materiałów własnychprzy wykonywaniu świadczeń z materiałów powierzonych
1234
Rzemiosła w zakresie przetwórstwa paliw
1wydobywanie i przetwórstwo torfuAE
Rzemiosła metalowe
2odlewnictwoAG
3brązownictwoCG
4ślusarstwo usługowe
a) naprawa sprzętu gospodarstwa domowego

i rolnego

BE
b) pozostałeCF
5ślusarstwo produkcyjneCG
6blacharstwoBF
7złotnictwoBE
8grawerstwoDG
9galwanizatorstwoCF
10rusznikarstwoBG
11kowalstwoBE
12wytwarzanie wyrobów z drutu, łańcuchów sprężynCG
13wytwarzanie wyrobów śrubowych i złącznychCG
Rzemiosła w zakresie budowy maszyn oraz urządzeń
14kotlarstwoCE
15mechanika maszynBF
16wytwarzanie silników spalinowychBF
Rzemiosła precyzyjne
17mechanika precyzyjnaCF
18mechanika maszyn biurowychCF
19optykaAE
20wytwarzanie i naprawa wag:
a) wytwarzanie wagBE
b) naprawa i konserwacja wagDG
21zegarmistrzostwoDG
22wytwarzanie części zamiennych w zakresie rzemiosł precyzyjnychCF
Rzemiosła w zakresie środków transportu
23mechanika pojazdowaCF
24wytwarzanie części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznychCF
25blacharstwo pojazdoweCF
26lakiernictwo pojazdoweCF
27mycie oraz smarowanie samochodów i motocykli oraz inne drobne usługi nie związane z ich naprawą-F
Rzemiosła elektrotechniczne i elektroniczne
28elektromechanikaBE
29elektromechanika dźwigowaBE
30elektromechanika chłodniczaBE
31telemechanika i radiomechanikaBG
32wytwarzanie przewodów, zespołów, części zamiennych i elementów elektrotechnicznych i elektronicznychCF
Rzemiosła chemiczne
33wytwarzanie wyrobów chemicznych (związków organicznych, farb i lakierów, środków do prania, mycia i czyszczenia, świec, past, smarów, artykułów kosmetycznych i perfumeryjnych, klejów, wosku, szelaku)CF
34wytwarzanie preparatów farmaceutycznychCF
35wytwarzanie artykułów w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznychCG
36wytwarzanie artykułów z gumyCF
37wulkanizatorstwoAE
38usługi w zakresie analityki chemicznej-G
Rzemiosła w zakresie materiałów budowlanych
39wydobywanie i przerób kamieniaAE
40wydobywanie piasku, pospółki i żwiruAE
41wytwarzanie wyrobów z kruszyw i surowców mineralnychAE
42wydobywanie oraz przerób gipsu, kamienia wapiennego i kredyAE
43betoniarstwoCG
44garncarstwoBE
45kaflarstwoBE
46wytwarzanie cegły, dachówek, pustakówAE
47wytwarzanie wyrobów ceramicznychBE
48sztukatorstwoBE
49kamieniarstwo:
a) z wyjątkiem nagrobkowegoBG
b) nagrobkoweDG
50wytwarzanie materiałów izolacyjnychCG
Rzemiosła szklarskie
51wytwarzanie szkła technicznego i laboratoryjnegoBE
52wytwarzanie szkła gospodarczegoBE
53wytwarzanie i szlifowanie szkieł ozdobnych i kryształówBF
54szklarstwo:
a) budowlaneAE
b) pozostałeBF
55witrażownictwoBG
Rzemiosła w zakresie ceramiki szlachetnej
56ceramika szlachetnaBE
Rzemiosła drzewne
57tartacznictwoAE
58wytwarzanie płyt, sklejek, oklein i obłogówBF
59wytwarzanie bindryBF
60wytwarzanie listew i parkietówBF
61stolarstwo
a) budowlaneAF
b) pozostałeBF
62wytwarzanie skrzyń i opakowań drewnianychBF
63bednarstwoAF
64kołodziejstwoBF
65koszykarstwoBF
66modelarstwoCE
67pozłotnictwoBF
68rzeźbiarstwo w drewnieCG
69szkutnictwoBF
70tapicerstwo
a) meblowe i pojazdoweBF
b) pozostałeDG
71tokarstwo w drewnieDG
72wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi, słomyBF
Rzemiosła papiernicze
73introligatorstwoCG
74wytwarzanie opakowań z papieru i tekturyCG
75wytwarzanie wycinanek i ozdób z papieruCG
Rzemiosła włókiennicze
76koronkarstwoBG
77gręplarstwoDG
78tkactwoBF
79kilimiarstwoBF
80dziewiarstwoBF
81powroźnictwoBG
82wytwarzanie pasmanteriiCG
83hafciarstwoBG
84malowanie na tkaninach z wyjątkiem ręcznegoCF
85malowanie na tkaninach ręczneCG
86wyrób filców bitychCG
87wyrób waty konfekcyjnej i watolinyCG
Rzemiosła odzieżowe
88bieliźniarstwoBF
89gorseciarstwoBF
90czapnictwoBF
91kapelusznictwo męskieBF
92modniarstwoBF
93krawiectwo męskie - konfekcyjneAE
94krawiectwo męskie - miaroweAE
95krawiectwo damskie - ciężkie konfekcyjneAE
96krawiectwo damskie - ciężkie miaroweAE
97krawiectwo damskie - lekkieAE
98cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie-E
Rzemiosła skórzane
99garbarstwo skór bez włosaAE
100odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych-E
101wyprawa skór futerkowychAE
102odświeżanie i renowacja wyrobów futrzarskich-F
103cholewkarstwoBE
104szewstwo konfekcyjneBG
105szewstwo miaroweBF
106szewstwo naprawkoweBF
107pantoflarstwo i trepiarstwoBG
108szewstwo ortopedyczneBF
109kuśnierstwoBF
110kaletnictwoDG
111rymarstwoBE
112rękawicznictwoBF
113wyrabianie rękawic roboczych, ochronnych i sportowychBG
Rzemiosła spożywcze
114rzeźnictwo i wędliniarstwoA1E
115kuchmistrzostwoAE
116wędzenie ryb i mięsaAE
117piekarstwoA1E
118cukiernictwo
a) wyrób lodówCG
b) pozostałeAE
119przetwórstwo owoców, warzyw i grzybówAE
120wytłaczanie olejuAE
121wytwarzanie cukierków i wyrobów czekoladowychAE
122wytwarzanie napojów chłodzącychA-
123rozlewanie piwaA-
Rzemiosła w zakresie wytwarzania i przerabiania pasz oraz produktów utylizacji zwierzęcej
124wytwarzanie i przerabianie mieszanek i koncentratów paszowych mączek pastewnych i produktów utylizacji zwierzęcejAE
Różne rzemiosła przemysłowe
125lutnictwoAG
126organmistrzostwoAG
127wytwarzanie instrumentów dętychAG
128wytwarzanie instrumentów perkusyjnychAG
129wytwarzanie instrumentów harmoniowych i fortepianowychAG
130zabawkarstwoCG
131wytwarzanie materiałów ściernychBF
132ortopedykaBF
133parasolnictwo
a) produkcjaAF
b) naprawaCG
134sitarstwoCF
135szczotkarstwoCG
136wytwarzanie galanterii
a) z kości, roguDG
b) z surowców miejscowych i odpadowychCG
137wytwarzanie szyldów, tablic, tabliczek znamionowych, inwentaryzacyjnychCG
138usługowe ręczne malowanie szyldówCG
139wytwarzanie wieńców i sztucznych kwiatówCG
140wytwarzanie abażurówCG
141wytwarzanie pomocy szkolnychCG
Rzemiosła rolnicze
Rzemiosła w zakresie obsługi rolnictwa
142obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej-F
143usługi w zakresie zwalczania szkodników roślin i zwierząt-F
Rzemiosła w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
144urządzanie i utrzymywanie zieleńców-F
145pranie, prasowanie, prężenie firanek-E
146chemiczne czyszczenie i farbowanie-F
147pranie pierza i puchu-F
Rzemiosła w zakresie ochrony zdrowia
148usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji-F
Różne rzemiosła nieprzemysłowe
149fotografowanieCF
150wyrób portretów z fotografiiCF
151światłokopie (wyświetlanie rysunków, planów tekstów)CF
152usługi porządkowe (czyszczenie budynków i okien, sprzątanie wnętrz)-F
Pozostałe rzemiosła i inne nie wymienione rzemiosła
153Rodzaje rzemiosł zaliczane do grup rzemiosł określonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 września 1972 r. w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania (Dz. U. Nr 45, poz. 290), jako "inne nie wymienione rzemiosła" lub "pozostałe rzemiosła"DG
Lp.Rodzaj rzemiosłaZaliczenie do stawek ryczałtu
przy wykonywaniu świadczeń w całości z materiałów powierzonychprzy wykonywaniu świadczeń, w których udział wartości materiałów własnych w stosunku do wartości świadczenia wynosi
do 10%powyżej 10% do 15%powyżej 15% do 25%powyżej 25%
1234567
Rzemiosła budowlane
154brukarstwoEEECB
155murarstwoEECBA
156ciesielstwoEECBA
157dekarstwoEECBA
158posadzkarstwoEECBA
159malarstwo i tapeciarstwoGGFEC
160instalatorstwo sanitarne i ogrzewaniaEECBA
161instalatorstwo gazoweEECBA
162instalatorstwo elektryczneEECBA
163zduństwoEECBA
164studniarstwoEECBA
165odgrzybianie budynkówFFFEC
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
3 § 1 ust. 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
4 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
5 § 1 ust. 3 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
6 § 1 ust. 3 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
7 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
8 § 4 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
9 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
10 § 5 ust. 4 lit. c) dodana przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
11 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
12 § 6 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
13 § 6 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
14 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
15 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
16 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
17 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
18 § 8 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 7 lit. d) rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
19 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
20 § 10 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
21 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
22 § 11 ust. 3 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
23 § 11 ust. 3 pkt 1 lit. b):

- zmieniona przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.

24 § 11 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
25 § 12 ust. 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
26 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
27 § 12 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
28 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
29 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
30 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.
31 § 16 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.
32 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz.U.73.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1973 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.12.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1975 r.