Pobór scalonego podatku przemysłowego od zapałek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.103.798

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 29 grudnia 1933 r.
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od zapałek.

Na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 110) zarządzam co następuje:
Począwszy od dnia 1 stycznia 1934 r. wprowadza się pobór scalonego podatku przemysłowego od zapałek.
Scalony podatek przemysłowy od zapałek obejmuje wszystkie fazy obrotu zapałkami w handlu. Scalony podatek przemysłowy nie obejmuje fazy obrotu przemysłowego zapałkami, od którego opłaca podatek przemysłowy od obrotu Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce w formie ryczałtu podatkowego w myśl art. 19 ustawy z dnia 30 stycznia 1931 r. o monopolu zapałczanym (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 45).
Scalony podatek przemysłowy od zapałek wynosi zł 25 od jednego miljona zapałek.

Do scalonego podatku przemysłowego dolicza się 10% dodatek w myśl ustawy z dnia 12 lutego 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 82) oraz dodatek na rzecz związków komunalnych w wysokości jednej czwartej części scalonego podatku.

Scalony podatek przemysłowy od zapałek wpłacać będzie Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce.

Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce uprawniona jest do doliczania do ceny sprzedażnej zapałek scalonego podatku przemysłowego w wysokości, określonej w § 3 niniejszego rozporządzenia, z tem jednak, że nie może to spowodować zwyżki ceny zapałek przy sprzedaży detalicznej.

Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce wpłacać będzie scalony podatek przemysłowy od zapałek do Kasy I Urzędu Skarbowego w Warszawie do dnia 15 każdego miesiąca (począwszy od lutego 1934 r.) w wysokości podatku, przypadającego od obrotów zapałkami w miesiącu poprzednim.
1 Urząd Skarbowy w Warszawie otworzy w księdze bierczej podatku przemysłowego od obrotu specjalne konto dla księgowania scalonego podatku przemysłowego od zapałek, wpłacanego w myśl przepisów niniejszego rozporządzenia.
Izba Skarbowa Grodzka w Warszawie uprawniona jest do przeprowadzania kontroli nad prawidłowem obliczaniem oraz terminowem wpłacaniem scalonego podatku przemysłowego, przypadającego w myśl przepisów niniejszego rozporządzenia w trybie określonym w §§ 12 - 25 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 51).
Przedsiębiorstwa handlowe (Cz. II lit. A taryfy, stanowiącej załącznik do art. 23 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym) nie opłacają oddzielnie podatku przemysłowego od obrotu, przypadającego od obrotów, uzyskanych przy sprzedaży zapałek, od których to obrotów został opłacony scalony podatek przemysłowy.

Od obrotów, uzyskanych przy sprzedaży zapałek w okresie do dnia 1 stycznia 1934 r. oraz od obrotów, uzyskanych przy sprzedaży zapałek, znajdujących się w dniu 1 stycznia 1934 r. na składzie w odnośnych przedsiębiorstwach sprzedaży, od których to obrotów nie został opłacony scalony podatek przemysłowy, będzie pobrany podatek przemysłowy od obrotu na zasadach ogólnych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.