Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.50.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 października 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów przemysłu objętego Centralnym Zarządem Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Na podstawie art. 18 i 21 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 3, poz. 23), zmienionego ustawą z dnia 25 lutego 1948 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 94), zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie wysokości stawki scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się pobór scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wszystkich artykułów zarówno nabytych w kraju lub za granicą (importowanych), jak i wytworzonych przez zakłady i przedsiębiorstwa, objęte Centralnym Zarządem Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
2. Obroty, osiągnięte ze sprzedaży w stanie nieprzerobionym odbiorcom, nie będącym zakładami i przedsiębiorstwami objętymi Centralnym Zarządem Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, artykułów nabytych w kraju lub za granicą, nie są objęte scalonym podatkiem obrotowym.
§  2. Do opłacania scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów wymienionych w § 1 ust. 1 obowiązana jest Dyrekcja Handlowa Centralnego Zarządu Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
§  3.
1. Scalony podatek obrotowy wynosi 4% podstawy opodatkowania.
2. Podstawę opodatkowania stanowi obrót w rozumieniu art. 15 ust. 2 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 3, poz. 23), zmienionego ustawą z dnia 25 lutego 1948 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 94), osiągnięty przez Centralny Zarząd Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz zakłady i przedsiębiorstwa podległe temu Centralnemu Zarządowi ze sprzedaży artykułów, wymienionych w § 1 ust. 1 - z wyjątkiem artykułów nabytych sprzedanych w stanie niezmienionym - odbiorcom, nie będącym zakładami i przedsiębiorstwami, objętymi Centralnym Zarządem Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
§  4.
1. Scalony podatek obrotowy obejmuje wszystkie fazy obrotów artykułami wymienionymi w § 1 ust. 1, dokonanych między zakładami, zjednoczeniami i przedsiębiorstwami, objętymi Centralnym Zarządem Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, oraz obroty z tytułu wykonywanych przez te zakłady, zjednoczenia i przedsiębiorstwa przy sprzedaży wymienionych artykułów czynności komisu.
2. Nie pobiera się oddzielnie podatku obrotowego od tych obrotów artykułami wymienionymi w § 1 ust. 1, od których został pobrany scalony podatek obrotowy. Przepis ten nie uchybia obowiązkowi nabycia kart rejestracyjnych, określonemu w dekrecie z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym.
§  5.
1. Dyrekcja Handlowa Centralnego Zarządu Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu wpłaca scalony podatek obrotowy do terytorialnie właściwego dla niej urzędu rewizyjnego w sposób i w terminach, przewidzianych w dekrecie z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym oraz w dekrecie z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 174).
2. Dyrekcja Handlowa Centralnego Zarządu Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu obowiązana jest do wpłacania zaliczek na podatek obrotowy, określonych w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1946 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek obrotowy (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 51), z zastosowaniem stawki scalonego podatku ustalonej w § 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
3. Zaliczki, o których mowa w ust. 2, wpłacać należy za każdy miesiąc w terminie do dnia 25 następnego miesiąca.
§  6. Od obrotów, osiągniętych przez zakłady i przedsiębiorstwa, objęte Centralnym Zarządem Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, ze sprzedaży artykułów, wymienionych w § 1 ust. 1, w czasie do dnia 30 kwietnia 1948 r., będzie pobrany podatek obrotowy na zasadach ogólnych.
§  7. Urząd rewizyjny, o którym mowa w § 5 ust. 1, uprawniony jest do kontroli prawidłowości obliczania oraz terminowego wpłacania scalonego podatku obrotowego, przypadającego w myśl przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 1948 r.